×

ROHA SHOP

این گونه خانم ها عموما شخصیتی قدرتمند و مردانه دارند و در عین حال بسیار حامی حقوق زنان هستند. پوشش این افراد منحصر به فرد و در عین حال با وقار است.